نمایشگاه کشاورزی تهران – فرم ثبت نام نمایشگاه کشاورزی ایران

فرم ثبت نام نمایشگاه کشاورزی ایران

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران(خیابان سئول)
زمان برگزاری : 19 الی 22 دی ماه
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه