نمایشگاه کشاورزی تهران – فرم ثبت نام نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی

فرم ثبت نام نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران (خیابان سئول)
زمان برگزاری : 19 الی 22 دی ماه
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه